poistenie pre automobily

Druhy poistenia vozidla

Auto

Na trhu máme veľa druhov poistenia pre vozidlá, ktoré sa môžu deliť podľa požiadaviek a potrieb vlastníka vozidla.  Hlavne typy najbežnejších poistení pre vozidlá sú:

PZP – povinné zmluvné poistenie, ktoré je vo väčšine vyspelých krajinách povinné a ochraňuje vodičov pred finančnými nákladmi spojenými so škodami vaším vozidlom iným účastníkom dopravy alebo na majetku.  PZP zabezpečuje ochranu v prípade nehody, keď vinník je presne určený.

KO – kaskové poistenie lepšie povedané havarijné poistenie je dobrovoľné a chráni vaše vozidlo pred škodami spôsobené autonehodou, krádežou, prírodnými udalosťami a vandalizmom.  Havarijné poistenie rozdeľujeme na komplexné a čiastočné. Komplexné zabezpečuje širokú ochranu pre vaše vozidlo, kde čiastočné pokrýva iba určité druhy škôd napríklad poškodenie skla alebo dôsledku prírodných živlov.

ÚPV – úrazové poistenie vodiča, ktoré pokrýva liečebné náklady a kompenzácie za úrazy vodiča. Všetky kompenzácie sa vyplácajú bez ohľadu na vinníka.

Poistenie proti prírodným katastrofám – poistenie pokrýva škody spôsobené prírodnými udalosťami.

Asistenčné služby – zabezpečujú pomoc pri nehode, poruche vozidla a iných núdzových situáciách.

Povinné zmluvne poistenie

PZP je povinné zmluvné poistenie potrebné hlavne z dôvodov ako:

Zabezpečenie finančnej zodpovednosti – osoba, ktorá je povinná mať PZP má finančné prostriedky na náklady spojené so škodu, ktorú spôsobil sám. Poškodené osoby majú prístup k kompenzáciám vlastnej škody pri autonehode.  Prevencia súdnych sporov – poistenie pomáha predchádzať nákladným a dlhým súdnym sporom, zabezpečia efektívne a rýchle riešenie škodových udalostí.  Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje aj na ochranu tretích strán.

Havarijné poistenie

KASKO – komplexné kasko je dobrovoľné poistenie, ktoré ochraňuje vaše vozidlo pred škodami spôsobenými nehodami, rôznymi situáciami. Havarijné poistenie KASKO zabezpečuje nasledujúce situácie – nehodu, krádež a vandalizmus, poškodenie svetiel a skla, škody zavinené vlastnou vinou a spôsobené prírodnými udalosťami, dodatočné krytie. Pred uzavretím havarijného poistenia je doležíte si preštudovať podmienky poistenia a porovnať ponuky od viacerých poistných spoločností. Potom nájdete najvhodnejšiu možnosť pre vaše potreby a finančný rozpočet.